DisclaimerAansprakelijkheid (MijnKluswijzer.nl)

Mijnkluswijzer.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Mijnkluswijzer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Mijnkluswijzer.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Mijnkluswijzer.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Mijnkluswijzer.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Mijnkluswijzer.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Mijnkluswijzer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Mijnkluswijzer.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

Mijnkluswijzer.nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Mijnkluswijzer.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Mijnkluswijzer.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op Mijnkluswijzer.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnkluswijzer.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op Mijnkluswijzer.nl is toegestaan.